Benvinguda

Benvinguts a l'eina dimàmica del Servei Pedagògic i d'Activitats Culturals del Consorci del Patrimoni de Sitges. Aqui trobareu informació de totes les nostres activitats, propostes, peces del mes, xerrades, conferències, sortides culturals... Un nou espai per apropar el patrimoni dels nostres museus a tothom.

divendres, 13 de gener de 2012

Exposició pública del projecte bàsic reformat del “Projecte de restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu el Cau Ferrat de Sitges”
ANUNCI 4 de gener de 2012
D'acord amb el que disposa l'art. 235.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, se sotmet a exposició pública el següent projecte:
"Projecte bàsic reformat del Projecte de restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”.
L'esmentat projecte ha estat aprovat inicialment per la Comissió Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges en la seva reunió del dia 29 de desembre de 2011.
Aquelles persones que tinguin interès a examinar-lo ho podran  fer de dilluns a divendres a les oficines del Consorci del Patrimoni de Sitges, carrer Davallada, 12, 3a planta. Edifici Miramar, de Sitges, de 9 a 14 hores, durant el termini dels 30 dies hàbils següents a la publicació d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, durant  el qual es poden formular reclamacions i al legacions.
En cas de no haver-se produït cap reclamació i/o al•legació en el període d'exposició al públic del projecte, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.


Sitges, a 30 desembre de 2011